Vedtekter §1-5


§1 - Navn og hjemsted
Navn: Norsk Martinusfond
Webadresse: www. martinusfond.no
Mail: info@martinusfond.no

§2 - Formål
Formålet til fondet er å motta gaver/donasjoner og forvalte kapital til opprettelse av Martinus-sentre i Norge og gi støtte til kosmologiske aktiviteter, som er klart forankret i Martinus’ åndsvitenskapelige analyser.

§3 - Opprettelse, grunnkapital og forvaltning av kapital
Fondet ble opprettet 16.september 2007 etter initiativ fra Anne Brostigen. Fondets grunnkapital kr.100.000,- besto av de aktiva som Anne Brostigen ved gave den 11.juni.2007 overførte dette. Fondets grunnkapital skal i størst mulig grad opprettholdes. Dersom givere ønsker det, kan gaver i sin helhet gå til konto for Martinus-sentre eller til konto for aktiviteter.

§4 - Styre
Fondet ledes av 6 medlemmer, hvorav en styreleder, en kasserer og en sekretær. I tillegg velges 2 vararepresentanter, som tiltrer styret etter behov ved styremedlemmers forfall, og som trer inn som faste medlemmer av styret når styremedlemmer fratrer. Det er styrets ansvar å bestemme hvem som skal tre inn som styremedlemmer og vararepresentanter når det er aktuelt.
Styremedlemmene sitter for en periode på 5 år, med mulighet for gjenvalg, dog ikke mer enn 10 år. Styret bør sikres kontinuitet ved at ikke alle medlemmene skiftes ut samtidig. Styrets medlemmer velger leder, kasserer og sekretær.
Styret kan ved grove tillitsbrudd vedta at et styremedlem eller en vararepresentant skal fratre før funksjonstiden er utløpt.

§5 - Saksbehandling og vedtak
Alle søknader skal være skriftlige. Søkere av midler har anledning til å møte styret for å utdype saken muntlig. Styret er vedtakskraftig når minst 5 av styrets medlemmer er til stede.
Styret skal tilstrebe enighet om alle beslutninger. Hvis enighet ikke oppnås kan beslutning først treffes på et nytt styremøte, der alle medlemmer skal innkalles. Før dette møtet skal samtlige medlemmer i rimelig god tid informeres skriftlig om de saker det ikke har vært mulig å bli enige om. Oppnås fremdeles ikke enighet om det utsatte spørsmålet, kan det treffes beslutning med et flertall på minst to tredjedeler av styrets medlemmer.
Dersom et styre- eller varamedlem søker om midler til et arrangement eller lignende, kan ikke vedkommende selv delta i beslutningsprosessen vedrørende denne saken.
Det skal skrives protokoll fra alle styremøter og vedtak som underskrives av de tilstedeværende styremedlemmer.
Vedtekter §6-9


§6 - Honorarer, godtgjørelse m.v.
Fondets virksomhet baseres på frivillig innsats fra interesserte, og det gis ikke honorarer eller annen godtgjørelse for styreverv eller annet arbeid, som blir utført for eller på vegne av
fondet, med mindre det av særlige grunner er fattet vedtak om det.
Unntatt fra hovedregelen i første ledd er honorarer til revisor og eventuelt autorisert regnskapsfører.

§7 - Forhold til offentligheten
Fondets saksdokumenter, protokoller og andre dokumenter er offentlige, slik at enhver som måtte være interessert, kan gjøre seg kjent med innholdet, med mindre det er gjort unntak fra dette.
For at et dokument skal kunne unntas fra offentlighet, må minst et av følgende vilkår oppfylles:
a) Dokumentet inngår i fondets saksforberedelse; herunder kan dokument som er utarbeidet av særlige rådgivere eller sakkyndige unntas offentlighet. Unntaket omfatter også dokument som gjelder innhenting av et slikt dokument.
b) Dokumentet inneholder opplysninger som er undergitt taushetsplikt, hjemlet eller i medhold av lov. Slikt dokument kan frigis uten det taushetsbelagte innholdet dersom dette kan gjøres uten at det vil gi et åpenbart misvisende bilde av dokumentets innhold eller at de taushetsbelagte opplysningene utgjør det vesentligste i dokumentet.
c) Navn eller andre personopplysninger kan unntas offentlighet. For eksempel vil navn på givere av pengegaver eller andre bidragsytere være unntatt.
Det vil bli opprettet en web.side: www.norskmartinusfond.no hvor årsrapport om fondets virksomhet blir lagt ut.

§8 - Endringer av vedtekter
Endringer i vedtekter krever styrets enstemmighet. Hvis enighet ikke oppnås, skal det innkalles til nytt styremøte, der varamedlemmer også innkalles med stemmerett. Vedtaksendring kan da treffes av minst to tredjedeler av de tilstedeværende.
Fondets formål kan ikke endres.

§9 - Oppløsning
Fondet kan kun oppløses ved enstemmig vedtak av et samlet styre.
Ved eventuell oppløsning, skal fondets midler overføres til selvstendige allmennyttige virksomheter som har til formål å informere og undervise i Martinus’ Åndsvitenskap i Norge eller utlandet.
Norsk Martinusfond

Webadresse: www.martinusfond.no
Mail:
Info@martinusfond.no
Organisasjonsnr. i Enhetsregisteret:
991 786 058
Cultura Bank
Kto.no. 1254.20.32012 (Senter)
Kto.no. 1254.20.32004 (Aktiviteter)

SWIFT: DNBANOKK
IBAN:
NO61-1254.20.32012 (Senter)
NO83-1254.20.32004 (Aktiviteter)
Stacks Image 6716
© 2015 boye garmann